Bakgrund
Vi står mitt uppe i en kraftig digitalisering av samhälle och skola. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Skolan präglas idag av att information och data inte fullt ut samlas in eller används för att fatta beslut om verksamheten. “Sakernas internet” (Internet of Things eller bara IoT) innebär möjligheter att förstå allt fler processer i skolan med hjälp av data, samt att aggregera och jämföra resultat på många nivåer med andra verksamheter. Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag.

För att utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan och nyttja möjligheterna med digitaliseringen genomförs forskningsprojektet IoT hubb skola, i ett unik samarbete mellan RISE, fem skolhuvudmän, Microsoft och Stockholms Universitet. Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova.

Mål och syfte
Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom tre parallella processer;
– ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik
– iterativ testning och analys
– utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan

Projektets innehåll
Projektet består av flera olika delar och processer som gemensamt bidrar till det övergripande målet. Som ett första steg sker en omvärldsanalys kring bland annat IoT för byggnader, befintlig IoT i utbildningssektorn, och om den befintliga infrastrukturen av internettjänster i skolan. Fortsättningen består av en behovs- och användaranalys för att kunna prioritera vilka tester och demonstrationer projektet ska fokusera på. Det innebär att analysera vilka produkter och tjänster som ska testas och utvecklas inom projektet. En annan central del i analysen är behov kring att utveckla standards och guidelines inom IoT i skolan. Resultatet av dessa processer kommer att bli rapporter och underlag som tydligt visar på behov och möjligheter.

Genom detta arbetet skapas förutsättningar för fortsättningen som består av för två centrala komponenter:

  • Test och implementationsmiljö
  • Standardisering och integritet

I test och implementationsmiljön provas olika IoT-lösningar som skolan har behov av. Dessa genomförs ute hos medverkande skolhuvudmän för att se nytta och möjligheter med användandet av IoT. Testerna följs upp och analyseras av skolhuvudmännen och medverkande forskare. Genom testerna kan man senare utveckla produkter och tjänster för att gynna skolan och skolverksamheten.

Arbetet med standardisering och integritet syftar till att forma grunden för utveckling och förslag på gemensamma standards och sätt att arbeta och tänka kring användning av sensordata och IoT i sammanhanget av skola, pedagogik och lärande.  Områden som särskilt kommer att belysas är kopplingen till den nationella strategin för skolans digitalisering, kopplingar till pedagogik och lärande och möjligheter att nyttja data för långsiktig analys av skolans processer. Vidare kommer särskilt fokus för guidelines att behandla juridiska aspekter med fokus på GDPR, integritet, säkerhet och hantering av data.

Då syftet med projektet är att skapa långsiktiga möjligheter för utveckling och användande av IoT i skolan så kommer det under projektets gång att etableras en ”IoT hubb” som arbetar med spridning, kommunikation och att stärka konkurrenskraften inom området. Exempel på insatser är etablering av nya testmiljöer, spridning av resultat (bl.a. genom årliga konferenser) och att upprätta kontakter och dialog med kommersiella partners. Värden som genereras som för utbildningssektorn är viktiga att bibehålla som öppna kommer att spridas utifrån ett offentligt perspektiv, genom projektets behovsägare. Det handlar exempelvis om standarder, guidelines och kunskaper om införande av IoT i utbildningssektorn. För värden som skapas av mer kommersiell karaktär, där det handlar om att förädla värden till direkta kommande produkter och tjänster, sker detta genom partnernätverk som har har potential att förstärka kommersialisering av resultat.