Partnerorganisationer

Koordinerande projektpart:


Kungsbacka kommun

De senaste åren har Kungsbacka satsat stora resurser på att utveckla digitaliseringen i skolan och det finns ett starkt utvecklingsdriv hos både politisk ledning och förvaltningsledning. En stor mängd insatser kring IKT och digitalisering genomförs av förvaltningen. Dessa är ofta knutna till att ge lärare inspiration och kompetensutveckling kring att kunna arbeta med digitala verktyg och läromedel i klassrummet. Exempel på detta är användning av Loops, Makerskola, Digitalverkstan m.m. Man har även ett samarbete med Högskolan i Halmstad kring digitalisering och skolutveckling.

Projektledning:


Research Institute of Sweden, Digitalisering och Lärande

RISE Digitalisering och Lärande är en kompetensplattform för att utveckla digitalisering och lärande i såväl formell utbildning som i näringslivet. Verksamheten erbjuder ett sammanhang där partners i samverkan får ny kunskap, testar produkter och system, och får tillgång till forskning och omvärldsanalys inom området. I kompetensplattformen Digitalisering och Lärande har RISE långsiktiga partnerskapsavtal med ett flertal aktörer, bland dem kommunerna Kungsbacka, Västervik, Skellefteå och Lidingö. I plattformen och nätverket ingår även NTI-gymnasierna och Rytmus. Skolhuvudmännen är några av Sveriges främsta aktörer inom digitalisering och lärande och har uttryckt starka önskemål och behov att få ta del av projektets resultat för att kunna utveckla sina skolmiljöer.

RISE medverkar i projektet med kompetens hämtad från flera delar av koncernen. RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Spetskompetensen är inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör dem till ett av Europas främsta forskningsinstitut. RISE Acreo är idag engagerade i det av Vinnova finansierade verklighetslabbet Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall. Resultat från detta projekt kommer att kunna nyttogöras i IoT hubbens vidare processer.

Partners:


AcadeMedia NTI-Gymnasierna Sverige

NTI-gymnasierna och IT-gymnasierna är en del av Academedias verksamhet och omfattar  27 gymnasieskolor i hela landet. Academedias styrelse har fattat beslut om att NTI ska vara ”Europas ledande techskola” från ca år 2023 (sett till storlek och erbjudande till eleverna) och verksamheten har nu i uppdrag att genomföra det. Likt övriga partner ser NTI-gymnasierna ett stort potential i att utveckla en mer datadriven verksamhet, där kunskap om skolans processer kommer att spela en allt viktigare roll över tid.


Lärande- och kulturförvaltningen

Lidingö stads Lärande- och kulturförvaltning har tillsammans med rektorsgruppen och förskolechefer, ambitionen av att forma en verksamhet som kontinuerligt förhåller sig till de möjligheter som digitaliseringen skapar. Ett pågående arbete i kommunen handlar om hur man bättre kan maximera elevernas lärande. Genom att Lidingö stad tillhandahåller testmiljöer hoppas vi kunna bidra med att vara en modern skola i ett digitalt samhälle men framförallt att ge varje elev rätt förutsättningar för ett lärande.


Skellefteå kommun

Grundskoleförvaltningen i kommunen bedriver en offensiv satsning på att utveckla sin för- och grundskoleverksamhet genom IT och man står inför stora om- och nybyggnationer av flera förskole- och grundskolelokaler. En stor satsning under detta läsår är att samtliga skolledare samt hela förvaltningsledningen går Skolverkets utbildning i att leda för digitalisering. Kommunstyrelsen satsar extra resurser till IT och digitalisering för verksamheten. Dessa medel är reserverade för innovativa satsningar och spetsprojekt i linje med kommunens övergripande e-strategi.


Västerviks kommun (Västerviks Gymnasium)

I Västerviks kommun genomförs just nu en stor ombyggnad av gymnasieskolan och i samband med detta vill skolan möta framtiden och skapa så gott nyttjande av miljöer och processer som möjligt genom att föra in ny teknik, som olika typer av givare och IoT. Man har ett antal elevadministrativa och andra system som är mer eller mindre sammankopplade och man är intresserad av att utveckla verktyg och kunnande för datadriven analys och utveckling (learning analytics).


Stockholms universitet, Institutionen för data och systemvetenskap

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är Stockholms universitets största institution med 177 anställda och närmare 5 100 studenter. Med sin nära relation till samhälle och ett av världens största IT-kluster, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningar att bedriva svensk och internationell utbildning och forskning av högsta kvalitet. Forskning om teknikstöd undervisning och lärande har en lång tradition på institutionen och är fortsatt ett av institutionens starkaste forskningsområden. I projektet bidrar DSV med djup kompetens inom området IoT, interaktionsdesign och utbildning.


Microsoft AB

Microsoft har idag omfattande forskning och utveckling inom IoT i exempelvis kontorsmiljö och hemmamiljöer och är projektets företagspartner. Deras intresse i projektet är just att få vara med för att lära vad den här teknologin kan tillföra i en lärandemiljö och vilka slutsatser man kan dra för att optimera lärmiljön för att underlätta för fler elever att nå skolframgång. Detta projekt förstärker Microsofts förmåga att bidra till ett IoT-ekosystem för skolan.


Finansieras av:


Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör Vinnova främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Vinnova stimulerar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, offentlig verksamhet, civilsamhället och andra aktörer.Vinnovas verksamhet är även inriktad på att stärka internationell samverkan.

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt och vi genomför regelbundet analyser av insatsernas effekter.