IoT Hubb Skola är en yta för dig som intresserad av hur Internet of things teknik kan skapa värden i skolan. På hubben hittar du aktuell forskning från området blandat med praktiska exempel från de fallstudier som genomförts inom projektets ramar. 

IoT hubb skola

Vi står mitt uppe i en kraftig digitalisering av samhälle och skola. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Internet of Things – Sakernas internet – kan appliceras på en mängd olika sätt i dessa utbildningsmiljöer och innebär möjligheter att förstå allt fler processer i skolan med hjälp av datainsamling. Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. Projektet undersöker IoT-lösningar som inte bara informerar om elevers resultat eller frånvaro – utan assisterar och guidar pedagoger kring elevers lärande.

Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Erfarenheterna från projektets fallstudier, fortlöpande omvärldsanalyser och workshops blir underlag för att uppdatera rapporterna årligen fram till projektets slut 2021. Du kan läsa mer om projektets bakgrund, mål och syfte under fliken Om Projektet.

En central del i analysen har varit att identifiera behov kring att utveckla och etablera riktlinjer inom IoT i skolan. Arbetet med dessa syftar till att forma grunden för utveckling och förslag på sätt att arbeta och tänka kring användning av sensordata och IoT i sammanhanget av skola, pedagogik och lärande. Under rubriken Riktlinjer hittar ni resultatet av detta arbete uppdelat i tre olika kategorier beroende på om du är Skolhuvudman, Leverantör eller Lärare och/eller Pedagog.