Leverantörer

Leverantörer

Dessa riktlinjer vänder sig till leverantörer av IoT-teknik som vill rikta in sig mot skolor. Riktlinjerna kan vara ett stöd för att bättre förstå vilken teknik som är aktuell och intressant för skolornas verksamhet. Riktlinjerna tar upp och presenterar de affärsmodeller, upphandlingar och regler för teknik och insamling av data som gäller inom skolan och kan med fördel användas som underlag för arbete med att ta fram paket och lösningar för IoT-teknik för skolvärlden .  

Affären 

Affärsmodeller

Skolans verksamhet består både av pedagogiska, administrativa och förvaltande uppgifter. IoT-teknik kan komma till användning i alla dessa fall, men möjligen är det enklare att sälja produkter som riktar sig till administration och förvaltning då nyttan är mer uppenbar och det ofta ligger närmare i tid att se effekter av tekniken. Har leverantören ett genuint intresse för att bidra till skolutveckling bör lösningar som ligger nära den pedagogiska kärnverksamheten ha stor potential. 

 • Affärsmodeller som betonar enkelhet och användbarhet fungerar bäst i dagens läge. Hårdvara och mjukvara behöver vara välintegrerade så att köparen enkelt kan installera och snabbt se nyttan av produkten i sin verksamhet. 
 • Helhetslösningar är attraktiva, det vill säga paket som erbjuder allt från sensorer, till nätverk till kommunikation samt IoT-plattform för visualisering och gränssnitt för analys.
 • Erbjud gärna testpaket som en grund för experimenterande. Här är det attraktivt med helhetslösningar som gör att kunden inte behöver integrera produkten med deras befintliga infrastruktur utan att paketet täcker sensor-kommunikation-plattform-visualisering. Detta gäller även testpaket för IoT applikationer riktade till administrativa eller förvaltande uppgifter eller enheter.
 • Ett eget affärsområde är att tillhandahålla IoT som undervisningsmaterial. Det vill säga material, hårdvara och mjukvara, som kan användas i undervisningen för att lära barnen och eleverna om IoT teknik och hur den kan användas. I ett sådant paket behövs inte bara hårdvara och mjukvara utan även undervisningsmaterial och lärarhandledningar med koppling till läroplanen och styrdokumenten. 
 • Var öppen för att ta emot feedback kring gränssnitt och användande redan under utvecklingsfasen.
 • Ytterligare ett affärsområde kan vara integration mot andra leverantörer till skolan, till exempel av digitala lärresurser.

Upphandling

På branschorganisationen Swedish EdTech Industrys webbplats finns stödmaterial till skolor som står i begrepp att köpa in teknik. Dessa råd kan även vara till nytta för leverantörer. Se “Att köpa Edtech”. På webbplatsen finns även råd och erfarenheter riktade till leverantörer, i syfte att underlätta att kunden blir nöjd och kan använda de produkter och tjänster de köpt in på avsett sätt, vilket i längden gynnar båda parter.

 • Hjälp kunden med kravställningen, se kravställningen runt upphandling som en dialog. 
 • Tillhandahåll köparen information och stöd i arbetet med att bedöma teknikens säkerhets- och integritetsmässiga aspekter. Som leverantör kan man underlätta detta arbete avsevärt genom öppenhet och dokumentation, vilket stärker möjligheten till affär. Detta gäller särskilt personuppgiftsbehandling. Se vidare under punkten Data. 

Användaranpassning

Anpassning till skolan och dess speciella förutsättningar

Leverantörer bör ha i åtanke att skolan är en verksamhet som vanligen inte är tekniskt avancerad och ofta lider brist på eller helt saknar tekniskt utbildad personal. Produkter tänkta för användning i skolan behöver därför antingen vara enkla att sätta i drift eller så bör leverantören räkna med att affären inkluderar en hel del support till köparen, både vad gäller installation och initial drift.  

 • Det behöver gå snabbt och enkelt att starta upp produkter, framför allt sådana som ska användas i klassrumssammanhang. Det ska räcka med cirka en halvtimme för att montera systemet och något enstaka klick för att komma igång vid lektionsstart.
 • Det är viktigt med enkelt begripliga gränssnitt, gärna med visualiseringar som lyfter fram pedagogiska värden för läraren. Om detta saknas kommer betydligt färre lärare att attraheras att testa eller använda tekniken.
 • Goda visualiseringar av data gör att den information som samlats in i högre utsträckning kan användas av barn och elever, vilket i sin tur ger fler möjligheter till att använda produkten i undervisningen.
 • I den fysiska skolmiljön rör sig många människor på liten yta och utrustningen utsätts för hårt slitage. Tekniken behöver därför vara robust. 
 • Möjlighet att integrera IoT-lösningen och flödet av data med skolans befintliga IT-system är på längre sikt något som ökar nyttan för kunden/skolan högst väsentligt. Det kan gälla integrering mot administrativa system, system som används i förvaltande uppgifter eller mot skolans lärplattform (som SS12000, 2020) för att underlätta att IoT-teknik används i undervisningen.
 • Språket i handledningar och gränssnitt bör så långt möjligt vara på svenska, särskilt om de ska användas av barn och elever.

Data

Integritet

Med utgångspunkt i GDPR och domarna i Europadomstolen, kallad Schrems I och II, är de de etiska och säkerhetsmässiga aspekterna av IoT i skolan mycket viktiga att beakta. Det berör främst:

 • Insamling av data
 • Bearbetning av data
 • Lagring av data.

Lösningar som innebär att det inte förekommer insamling eller behandling av personuppgifter eller där det görs i mindre omfattning har större initial potential. Sträva efter god dokumentation och visa tydligt hur er lösning uppfyller de krav som GDPR ställer. Om IoT-lösningen samlar in personuppgifter behöver leverantören och skolan upprätta ett PuB-avtal. Leverantören måste då tydligt presentera vilken data som samlas in, hur den lagras och eventuellt bearbetas. 

Sträva efter att använda de standardiserade avtalsmallar som till exempel SKR tillhandahåller. Det underlättar för kunden att inte behöva sätta sig in i nya avtalsförslag.

Det finns en ökad medvetenhet i Skolsverige om vikten av att sluta avtal som ger skolan själv tillgång till den data som genereras. 

För mer utvecklade resonemang runt dessa frågor i skolsammanhang, se rapporten “IoT i skolan. Integritet, säkerhet och juridik”, samt GDPR-råd från Integritetskyddsmyndigheten