Om projektet

Om projektet

För att skapa goda förutsättningar för och utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan genomförs det tillämpade forskningsprojektet IoT hubb skola, ett unik samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän, Stockholms Universitet och två teknikpartners.

IoT Hubb Skola är finansierat inom strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet har en total budget på 25 miljoner varav 12 miljoner finansieras av Vinnova och resterande finansieras av medverkande partners. Projektet är treårigt och slutdatum är den 31 september 2021.

Bakgrund

Vi står mitt uppe i en kraftig digitalisering av samhälle och skola. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Internet of Things – Sakernas internet – kan appliceras på en mängd olika sätt i dessa utbildningsmiljöer och innebär möjligheter att förstå allt fler processer i skolan med hjälp av datainsamling. Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. I projektet vill vi undersöka IoT-lösningar som inte bara informerar om elevers resultat eller frånvaro – utan assisterar och guidar pedagoger kring elevers lärande.

Samtidigt väcks frågor kring integritet, säkerhet och juridik när IoT appliceras i skolmiljö. Att ha kunskap om hur man hanterar balansgången mellan behov/nytta och risker/utmaningar blir viktigt när allt mer IoT-applikationer blir tillgängliga i skolan.

Mål och syfte

Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom flera parallella processer;

  • Ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, säkerhet, integritet och juridik
  • Iterativ testning och analys av IoT-teknik i skarpa undervisningsmiljöer
  • Utveckling och upprättandet av IoT hubb (denna hemsida) för skolan för kommunikation och spridning

Projektets innehåll

Erfarenheterna från projektets fallstudier och tester, fortlöpande omvärldsanalyser samt workshops blir underlag för rapporter och riktlinjer som projektet publicerar fram till projektets slut 2021.

Då syftet med projektet är att skapa långsiktiga möjligheter för utveckling och användande av IoT i skolan har projektet etablerat hemsidan/hubben IoT hubb skola som en yta för att kontinuerligt sprida erfarenheterna från projektet och kommunicera kring projektets arbete till övriga skolväsendet och intressenter. Områden som särskilt kommer att belysas är kopplingar till pedagogik och lärande och möjligheter att nyttja data för långsiktig analys av skolans processer.

Projektet kommer också att stärka näringslivets konkurrenskraft på området. Värden som genereras som för utbildningssektorn är viktiga att bibehålla som öppna kommer att spridas utifrån ett offentligt perspektiv, genom projektets behovsägare. Det handlar exempelvis om standarder, ritklinjer och kunskaper om införande av IoT i utbildningssektorn. För värden som skapas av mer kommersiell karaktär, där det handlar om att förädla värden till direkta kommande produkter och tjänster, sker detta genom partnernätverk som har potential att förstärka kommersialisering av resultat.