Publikationer

Publikationer

Här hittar du de rapporter som producerats inom projektets ramar. De publicerade rapporterna innehåller resultatet av den forskning, de tester och de workshops som gjorts inom ramen för projeket. Projektets samlade erfarenheter och forskning har sedan legat till grund för de riktlinjer som formulerats i rapporten ”IoT i skolan – Riktlinjer” här nedan.

Utöver rapporterna hittar du även studentuppsatser som producerats vid Stockholms Universitet i anknytning till projektet och som tar upp relevanta frågor i anknytning till IoT och lärande. Slutligen finns även de instruktionsmanualer som skapats för projektets fallstudier tillgängliga för nedladdning.